Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ders-Özetleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Türkçesi Grameri Ünite 1 Özeti

  AÖF, Osmanlı Türkçesi Grameri dersi Ünite 1 için özet çalışma dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Özetin İçeriğinde Neler Var? Arapçanın özellikleri Arapça kelimelerin türleri Zaid Harfler Zaid harflerin kullanımı ile ilgili özellikler Kelime yapımı ile ilgili örnekler Harflerine göre Arapça kelimeler Arapçadaki isimler İsimlerin vezinleri Arapça isimlerdeki çokluk Başlıca Cem'i Mükesser kalıpları İNDİR

Yeni Türk Edebiyatı Final Özeti

1-Dram ve Tiyatro arasındaki bağlantı: -Dram ve tiyatro birbiri içine geçmiş kavramlardır. -Dram tiyatronun kuramsal ve yazınsal tarafını ifade ederken tiyatro deneysel-görsel-işitsel yanı kapsar. -Dramın seyirci karşısında gerçekleşmesi tiyatro sayesinde olur. 2-Tiyatronun temelinde taklit (mimesis) yatmaktadır. 3-Tragedya Antik Yunan uygarlığının M.Ö VII ve VI. Yy arasında Tanrı Dionysos adına yapılan törenlerde söylenen Dithrambos şarkılarından doğmuştur. 4-M.Ö V. yy Önemli tragedya yazarları Aiskhylos, Sophokles, Euripides 5-Tiyatro hakkında ilk kuramsal bilgi veren eser Aristoteles – Poetika 6-Aristoteles’e göre, tragedyanın amacı uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir. (Ruhun tutkulardan temizlenmesine Katarsis denmektedir.) 7-Tragedya kişileri ortalamadan üstün, soylu ve erdemlidir. Bu ortalama üstü insanın bir hatası olur (hamartia) ve kişi bu hata yüzünden yıkıma uğrar. Seyircide korku ve acıma duygusu uyandıran bu yıkım istenen tra

Türk Destanları Özet - 1

Aslı Farsça olan destan (dâstân, destân), Fransızca épopée, Yunanca epos şiir karşılığıdır. Türkçe de destan, hem legende hem epope karşılığıdır. Ayrıca Anadolu'da Türk edebiyatında sosyal, tarihi ve mizahi konularda söylenen ulusal bir nazım şeklinin ve çeşidinin de adı destandır. Destanlar, ulusların, özellikle tarih yazımının henüz yaşam bulmadığı dönemlerine ışık tutmaları bakımından önemlidirler. Türk destanlarını İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası diye iki bölümde değerlendirmek olasıdır. Özetin devamını görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Eski Türk Edebiyatı: Söz Sanatları | Tam Ünite Özetleri (Slayt)

Eski Türk Edebiyatı: Söz Sanatları dersinin bütün kitap özetidir. Sunu şeklinde hazırlanmıştır. Türk Dili Okutmanı Gönül Yüksel tarafından hazırlandı. Dosyaları indirmek için aşağıdaki PowerPoint logosuna tıklayınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri - Tam Özeti

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri dersinin tam kitap özetidir. Tam 10 ünite.

Karahanlı Türkçesi - Ders Özeti (1)

Karahanlı Türkçesi dersinin özetidir. Dosyada aşağıdaki konuların özeti mevcuttur. Konu Başlıkları Atabetü'l - Hakayık Karahanlı Türkçesi'yle Yazılmış Kur'an Tercümeleri Katadgu Bilig Dîvânu Lugati’t-Türk

Eleştiri Kuramları | Yansıtma Kuramı 2 - Ders Özeti

Eleştiri Kuramları dersinin yansıtma kuramı 2 konusunun ders özetidir.

Halk Edebiyatına Giriş I - 4. Ünite Özeti

Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü derslerinden " Halk Edebiyatına Giriş I " in 4. ünite özetidir. İndir

Halk Edebiyatına Giriş I - 5. Ünite Özeti

Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü derslerinden " Halk Edebiyatına Giriş I " in 5. ünite özetidir. İndir

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II / ÜNİTE 4 ÖZET

XX. YÜZYIL ÖZBEK EDEBİYATI SOVYET DÖNEMİ ÖZBEK EDEBİYATI 1920’li yıllarda Özbek edebiyatında romantik, realistik akımlar, mizahî eserler ve nazarî düşünceler öne çıkmaya başlamıştır. Yine bu dönemde sözlü edebiyat ürünlerine ilgi artmış, Ergeş Cuman Bülbüloğlu, Fazıl Yoldaşoğlu gibi ozanlar hakkında Hislet, Kemî, Aybek,Mirtemir çeşitli eserler vücuda getirmişlerdir.1930–40 arasında eski ve yeni düzeni anlatan “Köken”, “Cantemir”, “TürkSib (Türkistan-Sibirya) Yollarında” gibi şiirler okuyucuyla buluşur. Bu devir Özbek şiirinde de yenilikler iyice ortaya çıkmıştır. Özellikle şiirlerinde Çolpan’ın tesirinde kalan Aybek, Sovyet döneminde dili en güzel bir şekilde kullanan şair ve yazar olarak bilinmektedir. Hamit Alimcan, Uygun, Osman Nasır gibi şairler şiire musiki inceliği, felsefî düşünce ve millî ruhu kazandırmalarıyla tanınırlar.İkinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Özbek Edebiyatı 22 Haziran 1941’de Almanya’nın barış anlaşmasını bozarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bi

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II / ÜNİTE 3 ÖZET

ÖZBEKLER VE ÖZBEK TÜRKÇESİ Özbekistan Cumhuriyeti’nin resmi adı: Özbekistan Respublikası. Başkenti: Taşkent. Resmi Dili: Özbek Türkçesi.Ülkede 125 den fazla etnik grup yaşamaktadır. Bunlar Özbekler,  Karakalpaklar, Tacikler, Ruslar, Kazaklar, Tatarlar, Kırgızlar ve diğer topluluklardır.Nüfusunun %88’i Müslüman, %9’u Hrıstiyan ve geride kalan %3’ü de Musevî ve Buddistler oluşturmaktadır.Özbekistan’ın kuzey ve kuzeybatısında Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatısında Türkmenistan, güneyinde ise Afganistan yer alır. Amuderya (Ceyhun) ile Sirderya (Seyhun) nehirleri arasında kalan toprakların büyük bölümünü içine alır.31 Ağustos 1991 tarihinde Bağımsızlığa kavuşan Özbekistan Cumhuriyeti idarî bakımdan 12 eyalet ve 1 özerk Cumhuriyet’e (Karakalpakistan) ayrılmıştır. Karakalpak’ların büyük kısmı bu özerk cumhuriyette yaşamaktadır.Orta Asya’daki halkların çok eski zamanlardan beri yazıya sahip oldukları bilinmektedir. Onlar geçmişten bugüne