Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Hikâye ve Türklerdeki Yeri Nedir?

Kelime, genel olarak "anlatma, benzetme, tarih, destan,  kıssa, masal, rivayet" anlamlarına gelir. Ülkemizin önde  gelen çeşitli ansiklopedilerinde hikâye kavramı üzerinde  durulmuştur. Genel sözlüklerde de yukarıdaki tarifin  benzerlerini görmekteyiz. Hikâye anlatma ve dinleme geleneği çok eskilere dayanır. Önceleri Asya'da görülen  hikâye anlatma ve dinleme geleneği daha sonra bazı  kıtalara da yayılır.              Bu geniş coğrafyanın içerisinde önemli bir yeri olan Türk lerde ise hikâye anlatma ve dinleme, ilk  törenlerde (sığır, şölen/şeylan, yuğ) karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa sığır ve şölen/şeylan törenlerinde hikâyenin  anlatıldığını, insanların bu hikâyeleri dinleyerek hoşça vakit  geçirdiklerini biliyoruz. 

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #3

  Maruf : bilinen   Alil : hasta   Daire-i intihabiye : seçim bölgesi   Şayan-ı Dikkat : dikkate değer   Müstakil : bağımsız   Neyh : yasaklama   Rencide : kırılmış, incinmiş   Kemal-i Emniyet : tam bir emniyet   Kutsiyet : kutsallık   Darülmuallimat : kız öğretmen okulu   Meyus : ümitsizliğe düşmek   Ekseri : çoğunluk   Nüfuz : söz geçirme, etki   Müşkül : güçlük   Mütevazi : alçak gönüllü   Bilfarz : varsaymak   Mükellef : çok süslü   Tahvil : dönüştürmek   Zatında : aslında   Rakik : ince   Reybi : şüpheci   Müspet : olumlu   Telin : lanetleme   Tecziye : cezalandırma

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #2

  Huşu : sevgiyle karışık korku   Vecd : ilahi aşkla kendinden geçmek   Büka : ağlama   Delalet : yol gösterme   Umdeler : ilke, karar   Afif : temiz, iffetli   İhtizaz : titreyiş   Binaenaleyh : bundan dolayı   Umumiye : genel görünüş   Sadada : yankı   Kifayet : yetmiyor   Terakki : yükselme   Dahiliye Nezareti : içişleri bakanlığı   Müdiri Umumi : genel müdür   Teveccüh : özel ilgi   Mukarrer : kararlaştırmak   Nikbin : iyimser   Fasıla : arasız   Şahadetname : diploma   Dimağ : zihin   Mefluç : felçli   Safdilli : saf, gönlü temiz

Tutguç nedir? Tutguç anlamı?

  Divan-ı Lugatit Türk'te geçen bir Öz Türkçe kelimedir.

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #1

Haşin : Katı Müphem : Belirsiz Tafsilatı : Ayrıntılar Gayyur : Gayretli Mukabil : Karşılık Mahdut : Sınırlı Müşfik : Şefkatli Cebr-i Nefs : Kendini tutmak, zorlamak Yeisin : Ümitsizlik Alakadar : İlgili Mütecaviz : Saldırgan