Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #2

  Huşu : sevgiyle karışık korku   Vecd : ilahi aşkla kendinden geçmek   Büka : ağlama   Delalet : yol gösterme   Umdeler : ilke, karar   Afif : temiz, iffetli   İhtizaz : titreyiş   Binaenaleyh : bundan dolayı   Umumiye : genel görünüş   Sadada : yankı   Kifayet : yetmiyor   Terakki : yükselme   Dahiliye Nezareti : içişleri bakanlığı   Müdiri Umumi : genel müdür   Teveccüh : özel ilgi   Mukarrer : kararlaştırmak   Nikbin : iyimser   Fasıla : arasız   Şahadetname : diploma   Dimağ : zihin   Mefluç : felçli   Safdilli : saf, gönlü temiz

Tutguç nedir? Tutguç anlamı?

  Divan-ı Lugatit Türk'te geçen bir Öz Türkçe kelimedir.

Eski Türkçe Kelimeler ve Anlamları #1

Haşin : Katı Müphem : Belirsiz Tafsilatı : Ayrıntılar Gayyur : Gayretli Mukabil : Karşılık Mahdut : Sınırlı Müşfik : Şefkatli Cebr-i Nefs : Kendini tutmak, zorlamak Yeisin : Ümitsizlik Alakadar : İlgili Mütecaviz : Saldırgan

Fıkra nedir?

Bir yazarın gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, güncel sosyal ve siyasal olayları belli bir bakış açısında; kanıtlama, belgeleme, ayrıntılama gereği duymadan,

Makale nedir?

Makale ; bir konuda bilgi vermek, ele alınan konuyu, düşünceyi, tezi savunmak amacıyla yazılan yazıdır.